ការរស់នៅសមរម្យ គឺមិនមែនគ្រាន់តែសម្រាប់រាងកាយរបស់អ្នកតែប៉ុននោះទេ។ វាជាការសំខាន់ដើម្បីរក្សាខួរក្បាលអោយល្អផងដែរ។ សម្បទាខួរក្បាលគឺជាអាវុធដ៍មុតស្រួចនិងការពារ ឬការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺខួរក្បាល។ អ្នកមានសមត្ថភាពក្នុងការលើកកម្ពស់ការអភិវឌ្ឍន៍ខួរក្បាលអោយមានសុខភាពល្អតាមរយះការសម្បទាខួរក្បាល ការធ្វើលំហាត់ អន្តរកម្មសង្គម និង ការពារដោយខ្លួនឯង។ ដើម្បីយល់ច្បាស់អំពីសុខភាពខួរក្បាលយើងទាំងអស់គ្នាត្រួវតែរសិក្សាបន្ថែមពីចំនុចមួយចំនួនដែលមានដូចជា៖ ១.រៀនអំពីជំនាញថ្មី : ការសាវជ្រាវបានបង្ហាញថា